Photo with Dr. Milton Cox (Miami University, Ohio) at the 2018 SST Stem Symposium at Stone Mountain GA.